CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

# ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

# CÁC CHỦ ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

# CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

# Xử lý vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh bất động sản

# Quy định về phòng chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản; kinh doanh sàn giao dịch bất động sản

Last Updated: 4/5/2024, 11:17:28 AM