hero

Phần mềm Lập dự án GXD

Lập Tổng mức đầu tư, phân tích Hiệu quả dự án

Văn bản → Hướng dẫn →

💡 Tổng mức đầu tư

Xác định TMĐT đúng, đủ. Chỉnh bảng tính linh hoạt theo thực tế dự án. Hỗ trợ tra cứu tự động suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu, định mức chi phí theo tỷ lệ %, định mức dự toán...

⚡️ Hiệu quả dự án

Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, xác định các chỉ tiêu kinh tế tài chính NPV, IRR, BCR, thời gian thu hồi vốn, phân tích độ nhạy... hỗ trợ ra quyết định đầu tư

🛠️ Chạy cùng Excel

Phần mềm Dự án GXD chạy trên nền Excel, công việc lập TMĐT và phân tích HQDA chuyên nghiệp cần sử dụng Excel liên kết công thức tính toán để tự động thay đổi, cập nhật số liệu.

📦 Tra cứu tự động

Tra cứu tự động để tính toán các chi phí theo định mức tỷ lệ như':' Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, Chi phí khác, Chi phí dự phong. Liên kết tới các Nghị định, Thông tư.

🔩 Pháp lý dự án

Cập nhật các quy định của pháp luật Đầu tư, Đầu tư công, Xây dựng, Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản. Truy xuất nhanh, chạm là thấy. Giảm rất nhiều đau đầu cho người làm pháp lý dự án.

🔑 Chìa khóa thành công

Lựa chọn ngay từ đầu, áp dụng xuyên suốt. Khi dự án được phê duyệt cùng Tổng mức đầu tư thì sử dụng luôn phần mềm Dự án GXD để lập dự toán thiết kế và triển khai thực hiện dự án...

Sản phẩm của đề tài khoa học RD.GXD.01.2021

Đơn vị tài trợ thực hiện đề tài

GXD tài trợ thực hiện đề tài

Hãy trở thành nhà tài trợ