CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD)
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Luật An ninh mạng số 24-2018-QH14;

 2. Luật An toàn thông tin mạng số 86-2015-QH13;

 3. Nghị định số 47-2020-NĐ-CP- quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước;

4 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

 1. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

 2. Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin;

 3. Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP;

 4. Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

 5. Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông;

 6. Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

 7. Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 2378/QĐ-BTTTT về định mức chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước;

 8. Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông TCVN 9250:2012;

 9. Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin: TCVN ISO/IEC 27002:2011;

 10. Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch: TCVN 6755:2008;

 11. Thiết bị và hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình. Quy định chung: TCVN 6768-1;

 12. Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41/2016/BGTVT;

 13. Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đư ờng bộ:TCCS 01:2009/BCA;

 14. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông: QCVN 33:2011/BTTTT;

 15. Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp: TCVN 9208: 2012;

 16. Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất: TCVN 8071:2009;

 17. Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật chung: TCVN 8665:2011;

 18. Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 8700:2011;

 19. Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 9206:2012;

 20. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện: TCVN 7447:2010;

 21. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện: QCVN 01:2008/BCT;

 22. Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tinTCVN ISO/IEC 27002:2011;

 23. Thiết bị và hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình. Quy định chung TCVN 6768-1;

 24. Tiêu chuẩn dây cáp viễn thông cho tòa nhà thương mại ANSI/TIA/EIA-568B;

 25. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 33:2011/BTTTT;

 26. Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp TCVN 9208: 2012;

 27. Công trình Viễn thông- Quy Tắc thực hành chống sét và tiếp đất TCVN 8071:2009;

 28. Sợi Quang dùng cho mạng Viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 8665:2011;

 29. Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8700:2011;

 30. Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9207:2012;

 31. Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9206:2012;

 32. Lắp đặt cáp và dây dẫn co các công trình công nghiệp TCVN 9208:2012;

 33. Hệ thống lắp đặt điện hạ áp TCVN 7447:2010;

 34. Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 9385:2012;

 35. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008/BCT;

 36. Các thiết bị chống sét hạ áp IEC61643-1;

 37. Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012;

 38. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2012;

 39. Luật công nghệ thông tin 67/2006/QH11;

 40. Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13;

 41. Luật viễn thông 41/2009/QH12;

 42. Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12;

 43. Chỉ thị số 14/CT-TTg 2019 tăng cường đảm bảo an toàn an ninh mạng nhằm cải thiện xếp hạng VN ;

 44. Chỉ thị số 01/CT-TTg 2021 tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng;

 45. Chỉ thị số 04/CT-TTg 2019 tăng cường phòng chống mã độc, bảo vệ thông tin cá nhân;

 46. Nghị quyết số 30-NQ/TW 2018 về an ninh mạng quốc gia;

 47. Nghị quyết số 22-NQ/TW 2018 Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên (tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X);

 48. nghị quyết số 52-NQ/TW 2019 nghị quyết số 52-NQ/TW 2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

 49. Nghị định số 40/2020NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

 50. Nghị định số 73/2019NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

 51. Nghị định số 64/2007-NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

 52. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

 53. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

 54. Nghị định số 25/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

 55. Nghị định số 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

 56. Nghị định số 49/2017/NĐ-CP quy định về việc ký hợp đồng theo mẫu với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, đại lý bán SIM và phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông di động;

 57. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

 58. Nghị định số 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

 59. Quyết định số 2556/QĐ-NHNN về chiến lược phát triển công nghệ thông tin nghành ngân hàng;

 60. Quyết định số 166/GP-NHNN Quy định chứuc năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của ngân hàng hợp tác xã;

 61. Quyết định số 810/QĐ-NHNN Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng;

 62. Quyết định số 117/QĐ-TTg tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học;

 63. Quyết định số 749/QĐ-TTg Chương trình chuyển đổi số quốc gia;

 64. Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT 2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

 65. Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

 66. Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

 67. Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

 68. Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

 69. Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

 70. Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

 71. Thông tư 27/2018/TT-BTC uy định về chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam;

 72. Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

 73. Thông tư 03/2018/TT-BTTTT Định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình;

 74. Thông tư 194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

 75. Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

 76. Thông tư 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí;

 77. Công văn số 4966/BGDĐT-CNTT về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm;

 78. Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN;

 79. Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

 80. Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

 81. Công văn 3787-BTTTT-THH hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm.

Ghi chú: Các văn bản để bạn chạm trượt đang được cập nhật. Nếu có các file Word hoặc bất kỳ hỗ trợ nào, xin bạn gửi hoặc liên hệ tới email theanh@gxd.vn. Xin cảm ơn.

Last Updated: 4/8/2023, 10:44:50 AM