PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Ghi chú: Danh mục đang được cập nhật, một số văn bản chưa được gắn vào link.

# I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

# II. CHUYÊN NGÀNH CÂY XANH

 • Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý Cây xanh đô thị

 • Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

 • Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

 • Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

 • TCXDVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế (thay thế cho TCVN 362:2005/BXD)

 • Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về công bố định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị

 • Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành định mực dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 1762/QĐ-SGTVT ngày 18/6/2009 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang quản lý vỉa hè và tăng mảng xanh, cây xanh đường phố trên địa bành thành phố Hồ Chí Minh

# III. CHUYÊN NGÀNH CHIẾU SÁNG

 • Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về ban hành về Quản lý chiếu sáng đô thị

 • Thông tư số 01/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật Công trình chiếu sáng

 • QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình chiếu sáng. Những quy định này áp dụng cho công trình chiếu sáng đường giao thông đô thị, các trung tâm đô thị, điểm dân cư tập trung và không gian công cộng

 • TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế ban hành kèm Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04/4/2005

 • Quyết định số 28/2001/QĐ-BXD ngày 13/11/2001 của Bộ Xây dựng ban hành TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

 • TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

 • Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04/04/2005 của Bộ Xây dựng ban hành TCXDVN 333:2005

 • TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

 • Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025

 • Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

# IV. CHUYÊN NGÀNH CẤP NƯỚC

 • Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 • Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 • Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

 • Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế về Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

 • Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ Xây dựng về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

 • Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 • Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

 • Thông tư Liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/04/2009 Bộ Xây dựng và Bộ Công An hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

 • QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước”: Quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước

 • Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050

 • Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước

 • Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2026

 • Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

 • Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

 • Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 17/7/2008 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020

 • Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND thành phố về ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

# V. CHUYÊN NGÀNH THOÁT NƯỚC

 • Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 • Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

 • Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

 • QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải

 • QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT- BYT ngày 17/6/2009

 • Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

 • Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về ban hành bộ đơn giá dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành định mực dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

 • Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xử lý nước thải lưu vực sông Sài gòn và sông Đồng Nai

 • Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

 • Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

 • Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí minh đến năm 2020

# VI. CHUYÊN NGÀNH RÁC THẢI

 • QCVN 07-9:2016/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

 • Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

# VII. QCVN 07:2016/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng

 • QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước”: Quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước

 • QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải

 • QCVN 07-3:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình hào và tuynen kỹ thuật”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành công trình hào và tuy nen kỹ thuật

 • QCVN 07-4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị, không bao gồm các công trình giao thông như tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, cảng đường thủy, sân bay

 • QCVN 07-5:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện..., xem tại đây.

 • QCVN 07-6:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp xăng dầu, khí đốt”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp xăng dầu, khí đốt

 • QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình chiếu sáng. Những quy định này áp dụng cho công trình chiếu sáng đường giao thông đô thị, các trung tâm đô thị, điểm dân cư tập trung và không gian công cộng

 • QCVN 07-8:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình viễn thông

 • QCVN 07-9:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

 • QCVN 07-10:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình nghĩa trang”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

# VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN

# IX. VĂN BẢN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

Last Updated: 4/7/2024, 5:46:23 PM