CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# Đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

# Giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam được quy định tại Luật đất đai năm 2013 tới các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và Quyết định của UBND thành phố. Cụ thể:

Lưu ý: Một số văn bản cần Google để cập nhật hơn.

# Quản lý DA đầu tư xây dựng

Các văn bản pháp lý dự án đầu tư xây dựng 👈

# Các văn bản có liên quan

# Các văn bản hết hiệu lực

Last Updated: 4/9/2024, 3:01:16 PM