CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# Thực thi Luật Đầu tư

# Giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam được quy định tại Luật đất đai năm 2013 tới các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và Quyết định của UBND thành phố. Cụ thể:

Lưu ý: Một số văn bản cần Google để cập nhật hơn.

# Quản lý DA đầu tư xây dựng

Các văn bản pháp lý dự án đầu tư xây dựng 👈

# Các văn bản có liên quan

# Các văn bản hết hiệu lực

  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Hết hiệu lực

  • Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 của Chính phủ bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Hết hiệu lực

  • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 03/2016/QH14. Đã hết hiệu lực;

Last Updated: 12/8/2022, 8:38:25 PM