Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư. Hiệu lực từ 18/16/2016

File pdf bản gốc Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND 👈
Gửi các bạn thành viên qlda.gxd.vn link Tải file pdf Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

Số: 47/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư
------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 455/HĐND-KTNS ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư;

Xét Tờ trình số 4719/TTrLN: TC-XD-TN&MT-BCĐGPMBTP-CTHN ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường - Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố - Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư; Báo cáo thẩm định số 1655/STP-VBPQ ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Tư pháp,

# QUYẾT ĐỊNH:

# Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ cho các đối tượng tự lo tái định cư bằng tiền đối với các dự án có chính sách bố trí nhà tái định cư trên địa bàn thành phố là 6.800.000 đ/m2 (sáu triệu tám trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

# Điều 2. Mức hỗ trợ trên áp dụng cho các trường hợp bị thu hồi đất đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư theo quy định.

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân phải mua nhà tái định cư theo mức giá bán nhà tái định cư có nhân hệ số thì mức hỗ trợ trên sẽ giảm tương ứng với phần chênh lệch giữa giá bán nhà tái định cư theo quy định của UBND Thành phố và giá bán nhà tái định cư mà các hộ phải nộp.

# Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế khoản 1 Điều 28 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND Thành phố Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với những dự án, hạng mục đã hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quyết định này.

Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng theo quyết định này.

# Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VP UBND TP: các PCVP.
- Các phòng: KT, ĐT, KGVX, TKBT, TH;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu VT, KTc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Đức Chung

Last Updated: 12/9/2021, 4:52:53 PM