CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

# Các văn bản xác định chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam được quy định tại Luật đất đai năm 2013 tới các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và Quyết định của UBND thành phố. Cụ thể:

Lưu ý: Một số văn bản cần Google để cập nhật hơn.

# Các văn bản đầu tư xây dựng, hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

Các văn bản pháp lý dự án đầu tư xây dựng, bạn kích vào đây để truy cập

# Các văn bản hết hiệu lực

  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Hết hiệu lực

  • Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 của Chính phủ bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Hết hiệu lực

  • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 03/2016/QH14. Đã hết hiệu lực;

Last Updated: 12/17/2021, 4:20:05 PM